"Proud to be an IndiBlogger"

बुधवार, २४ जुलै, २०१३

शाळा : एक (पट) पडताळणी….


नरेन्द्रायण…


कानूनके (आखूड) हात …


बुधवार, १० जुलै, २०१३

अन्न, भुकेलेल्यांचे स्व्प्न…


नादान आणि निदान


क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे…


राम्बोवातार


गुरुवार, ४ जुलै, २०१३

डोईजडाचे जडत्व….


महाप्रलयानंतर बुडालेले…


एका नेत्याचा उदयास्त ….